پرسش و پاسخ

جواب پرسش و پاسخ

سالن دادگاه لاهه تا کنون چنین جنب و جوشی را به خود ندیده بود. چهارشنبه ۲۴ ژوئن، در محوطه فوق العاده شلوغ این دادگاه، قاضی به دولت هلند دستور داد که تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۵ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای این کشور را نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش دهد. این رای به دلیل درخواست یک NGO دفاع از محیط زیست به نام داده شد. همچنین یک وکیل فرانسوی ادامه داد: ” از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا کنون، یک دوجین از پرونده هایی با موضوع گرم شدن کره زمین در دادگستری ایالات متحده آمریکا مطرح شده است، هیچ یک از آنها موفق نبودند، قضات به طور سیستماتیک نظر دادند که مسئولیت آنها برای مقابله با این مسائل نیست. برای س

سالن دادگاه لاهه تا کنون چنین جنب و جوشی را به خود ندیده بود. چهارشنبه ۲۴ ژوئن، در محوطه فوق العاده شلوغ این دادگاه، قاضی به دولت هلند دستور داد که تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۵ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای این کشور را نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش دهد. این رای به دلیل درخواست یک NGO دفاع از محیط زیست به نام داده شد. همچنین یک وکیل فرانسوی ادامه داد: ” از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا کنون، یک دوجین از پرونده هایی با موضوع گرم شدن کره زمین در دادگستری ایالات متحده آمریکا مطرح شده است، هیچ یک از آنها موفق نبودند، قضات به طور سیستماتیک نظر دادند که مسئولیت آنها برای مقابله با این مسائل نیست. برای سه قاضی مسئول این پرونده در دادگاه لاهه، اثرات مخرب انتشار گازهای گلخانه ای و آلایندگی آنها از لحاظ علمی ثابت شده است، دولت باید اقدام به حفاظت از شهروندان خود را آغاز کند.